Huishoudelijke hulp Beverwijk, Hoofddorp, Haarlem
Persoonlijke verzorging, hulp bij verzorging beverwijk hoofddorp haarlem haarlemmermeer
terminale zorg 24 uur buddy buddie hoofddorp beverwijk
individuele begeleiding, zorg persoonlijke verzorging beverwijk hoofddorp heemstede haarlem
persoonlijke verpleging verzorgen verplegen beverwijk heemskerk haarlemmermeer
verzorging en opvang, dagopvang, dagbesteding, dementie, zorg en kleinschalig wonen, Beverwijk, heemstede, Heemskerk, Haarlem, Hoofddorp
Ons thuis
Zorg nodig of verzorging nodig in Beverwijk rond Haarlem en Heemskerk, Hoofddorp
Hulp aanvragen
kosten pgb natura hulp in de zorg dementie begeleid wonen beverwijk heemstede heemskerk hoofddorp
contact met stichting kleinschalig wonen in beverwijk of hoofddorp
inspectie verscherpt toezicht ons thuis negatief beverwijk negatieve berichtgeving gezondheidszorg

Stichting Zorg Kleinschalig Wonen  |   Laan van Broekpolder 204   |  Beverwijk  |  06-52442747   |   info@zorg-kleinschalig-wonen.nl

Bel ons: 06-52442747

Inspectie


- - - - - Laatste nieuws januari 2018 - - - - -

Het verscherpt toezicht op ons huis is door de inspectie opgeheven! Lees de officiele brief van de inspectie
hier.


----------


De inspectie heeft besloten het verscherpt toezicht met twee maanden te verlengen. Zij vinden dat 'Ons Thuis' nog niet voldoet op het gebied van vrijheidsbeperking. Het is juist dat ten tijde van het laatste bezoek van de inspecteur nog één binnendeur ( die naar de hal met trappenhuis ) en de buitendeur nog afgesloten waren. Ook al hebben cliënten of hun vertegenwoordigers getekend voor dit 'gesloten deurenbeleid', toch mogen er geen gesloten deuren voor komen binnen het huis naar oordeel van de inspectie. Het beleid van 'Ons Thuis' zal worden aangepast. Er zal niet langer sprake zijn van gesloten deuren. Indien er cliënten zijn of komen voor wie een open deur een bedreiging vormt zal per cliënt naar een passende oplossing worden gezocht.


----------

Na de overname van Zorg Allerlei ( 28 april 2016 ) bleek dat er een onderzoek liep van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar Zorg Allerlei. Wij zijn hier niet van op de hoogte gesteld. Een reden is waarschijnlijk dat het onderzoek aanvankelijk geen betrekking had op de locatie ‘Ons Thuis’ in Beverwijk, maar op een andere locatie, in Voorhout. Vanuit deze locatie waren klachten ontvangen bij de Inspectie. De toenmalige directeur van Zorg Allerlei heeft deze locatie echter gesloten. Deze locatie is dan ook niet door ons overgenomen en/of voortgezet.


Nadat bleek dat er een onderzoek van de Inspectie liep naar Zorg Allerlei hebben we met spoed zoveel mogelijk informatie gestuurd aan de Inspectie. Dit leidde ertoe dat we een officieel schrijven van de Inspectie ontvingen, gedateerd op 28 sept. 2016 met als peildatum 16 sept. 2016 waarin expliciet stond vermeld: …..“Op grond van bovenstaande informatie stond uw instelling op de peildatum 16 sept. 2016 in categorie 4. Dit betekent dat de inspectie in 2016 uw organisatie niet opnieuw vanuit het risicotoezicht bezoekt. Indien meldingen of andere signalen aanleiding geven voor toezicht, zal de inspectie opnieuw toezicht houden in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken.”…..


Ondanks dat dus na gesprekken en adequate onderbouwing middels documenten was gesteld dat de onderneming op  ‘lijst 4: Toezichttraject afgesloten’ stond werd begin november toch een onaangekondigd bezoek gebracht door 2 inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspecteurs constateerden dat er weliswaar al veel verbeteringen waren doorgevoerd, maar nog niet alles voldeed 100% aan de eisen.

De punten die nog niet voldeden hadden met name betrekking op de medicatietoedienlijsten. Dit was verklaarbaar. Er werd op het kleine aantal bewoners gebruik gemaakt van 6 huisartsen en 5 apotheken. Dus geen uniformiteit. Bij de overname van het bedrijf is beslist dat zoveel mogelijk van 1 huisarts en 1 apotheek gebruik gemaakt zal worden. Het kostte tijd dit te realiseren, het gaat immers om cliënten die autonoom bevoegd zijn. Iedere cliënt of diens mantelzorger dient in te stemmen met de overstap naar één huisarts en één apotheek. Dit proces was op het moment van het bezoek van de Inspectie al in gang gezet en is vrij snel daarna afgerond.

Een ander punt waaraan volgens de Inspectie niet werd voldaan was het punt Vrijheidsbeperking.

Kort gezegd komt het erop neer dat geen vrijheidsbeperkende maatregelen mogen worden toegepast indien dit niet op basis van multidisciplinaire besluitvorming plaats vindt. Een arts of gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor het besluit deze maatregelen toe te passen en de cliënt of diens vertegenwoordiger moet hiervoor tekenen. Bij ons wordt voor het merendeel van de cliënten een gesloten buitendeur beleid gehanteerd. Bij een enkeling wordt een bedhek toegepast. De cliënten waarbij dit wordt toegepast vallen zonder uitzondering onder de regel dat dit besloten is door de arts. Extra wordt nu de regel gehanteerd dat voor iedere cliënt die onder deze regel valt elk halfjaar wordt geëvalueerd waarbij opnieuw door vertegenwoordiger van de cliënt wordt getekend voor de desbetreffende maatregel(en).


Alhoewel na het bezoek in november aangetoond kon worden dat de meeste punten waaraan voorheen niet werd voldaan al waren opgelost en dat de punten die nog niet helemaal op orde waren wel werden opgepakt maar nog niet waren afgerond, besloot de Inspectie toch vanaf januari voor een half jaar ‘verscherpt toezicht’ in te stellen.

In een mondelinge toelichting stelde de coördinerend senior inspecteur dat het spijtig was dat de onderneming na de overname was voortgezet in de oude bedrijfsstructuur. Omdat de vorige eigenaar niet coöperatief was geweest naar de Inspectie toe moest de Inspectie nu wel een daad stellen. Het was niet acceptabel dat de vorige eigenaar niet mee wilde werken en niet antwoordde op vragen die vanuit de Inspectie gesteld waren. Dit valt te begrijpen. Achteraf gezien heel spijtig dat we niet op de hoogte waren van de perikelen die er waren. Als dat wel het geval was geweest dan hadden we het bestaande zorgbedrijf niet overgenomen maar hadden we de zorg voortgezet vanuit ons eigen zorgbedrijf. Echter, daar is in de zomer van 2016 niet voor gekozen. Dus zullen we nu, na het negatieve nieuws m.b.t. verscherpt toezicht, zelf onze positieve kanten naar voren moeten brengen om het nieuws om te buigen.

We zijn blij te kunnen melden dat we een enorme stap voorwaarts hebben gemaakt op het gebied van kwaliteit. Hier is direct bij de overname op ingezet.

Het contact met de stakeholders is uitstekend te noemen. Hierbij noemen we met name: Huisartsenpraktijk Broekpolder, Apotheek Broekpolder, Ouderengeneeskundige M. Gigengack, Ouderengeneeskundige J. van Bracht, het Rodekruisziekenhuis, DOC-team en de Gemeente Beverwijk.

De wethouder van de gemeente Beverwijk is samen met een van zijn naaste medewerkers op bezoek geweest. Hij bevestigde alleen maar positieve berichten te horen over de gang van zaken bij ‘Ons Thuis’. Daar zijn we uiteraard blij mee. Het onderschrijft het feit dat onze medewerkers met liefde en hart voor de cliënten werken. Want hoe je ook denkt over de ‘bureaucratie’, de zorg van de cliënten heeft er niet onder te lijden. En dat is waar het om gaat.


We zullen de Inspectie binnenkort uitnodigen voor een hernieuwd bezoek, en hopen zo ruim voordat het halve jaar verscherpt toezicht is verstreken aan te tonen dat we voldoen aan alle eisen.

Onze Zorg

Huishoudelijke Verzorging

Persoonlijke Verzorging

24 uur Terminale Zorg

Individuele Begeleiding

Persoonlijke Verpleging

privacybeleid